غزال.: دریافت فایل پادکست :.
 

غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود
عجب فتادن مرد است در کمند غزال

...

بیچاره آهویی که صید پنجهٔ شیری است
بیچاره‌تر شیری که صید چشم آهویی!

Share/Bookmark